Welkom

Deze uitgebreide website van Stichting Kennispunt Mei 1940 biedt een beschrijving van de gebeurtenissen die plaatsvonden aan het Zuidfront van de Vesting-Holland, tijdens de meidagen van 1940. De website besteedt daarnaast aandacht aan de strijd elders, voor zover die van invloed was op het Nederlandse Zuidfront. Zo wordt de voornaamste Duitse strijdmacht - die van het Duitse 26e Legerkorps en zijn eenheden - al vanaf 10 mei gevolgd op haar weg richting Moerdijk. Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de Franse operaties en de ontwikkelingen in België. Die zijn immers niet los te zien van de besluiten die de Fransen namen met betrekking tot de inzet van hun 7e Leger, dat voor een voornaam deel op Nederlands grondgebied tot ontplooiing zou komen.

Hoewel de slag om de Grebbeberg nog steeds beeldbepalend is als het beslissende gevecht tijdens de meidagen van 1940, werd de voor Nederland werkelijk belangrijkste slag gestreden aan het Zuidfront van Vesting Holland. Daar drong op de derde oorlogsdag de Duitse hoofdmacht de Vesting Holland binnen, nadat haar pad door de al vroeg op de 10e mei gelande luchtlandingstroepen was geplaveid.

Het doel van deze site is om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van gebeurtenissen, gevechten en ontwikkelingen. Deze worden zo secuur mogelijk gereconstrueerd. De bezoekers worden daarbij als het ware aan de hand genomen langs de vele locaties waar gevechten plaatsvonden. De gevechtshandelingen worden niet alleen duidelijk beschreven, maar ook ontleed en uitgebreid met alle beschikbare bronnen toegelicht. Onder die bronnen treft men ook tal van tot dusver onbekende en pas onlangs ontsloten documenten, zoals Duitse gevechtsrapporten en persoonlijke verslagen.

Deze website is op een wetenschappelijke wijze opgezet. Terwille van de transparantie en controleerbaarheid wordt in de content veel naar bronnen verwezen en worden die bronnen - waar mogelijk - kritisch beschouwd. Voor een wetenschappelijke opzet is gekozen om een hiaat in de nationale geschiedschrijving te vullen. Een nadere beschouwing van wat er tot dusver over de gebeurtenissen op het Zuidfront werd gepubliceerd, leerde ons namelijk dat dit als onvolledig en op sommige punten zelfs als tendentieus te kwalificeren is.

Van een objectief en gedetailleerd onderzoek is nog geen sprake geweest. Het bekende stafwerkdeel over het zuidfront, dat pretendeerde dit te bieden, werd immers geschreven door een stafofficier, de kapitein Calmeijer, die als een van de voorname bevelvoerders van zeer nabij bij de operaties was betrokken.

Calmeijer had er duidelijk baat bij zijn eigen functioneren en dat van zijn eenheden in een gekleurd daglicht te plaatsen. Zijn gebrek aan objectiviteit en kritische reflectie t.a.v. zijn eigen optreden heeft duidelijk ook zijn analyse van het totaal van de Nederlandse krijgsinzet beïnvloed. Publicaties nadien volgden zijn stafwerk of gingen met grote stappen door de gebeurtenissen heen. Het voor de strijd in Mei 1940 meest voorname frontdeel werd daarom nooit werkelijk in detail in de literatuur beschreven. Deze website tracht daarin verandering te brengen.

Onze Stichting is alleen digitaal bereikbaar. Daarvoor stuurt u een mail-bericht aan de auteur.